Hovedstyremøte 13. april.

Referatet fra møtet finner du her.
Referat fra hovedstyremøte 13.04.11. 
Tilstede: Roger Jensen (RJ), Irene Seime (IS), Øystein Enger (ØE), May Britt Søgård (MBS), Olav Doksrød (OD), Anders Holløkken (AH), Sondre Thune Lunde (STL), Halvor Berg-Hanssen (HB-H), Tina R. Jensen (TRJ) og Ragnar Granum (RG).
I tillegg møtte Ingvild G. Korneliussen (IGK), leder i banekomiteen.
Forfall: Eldrelaget.

Aktuelle referater.
Ingen merknader til referat fra hovedstyremøte 01.03.11 eller til referatet fra AU-møte 16.03.11.

14/11   Økonomisk oversikt.
 Pr. 31.03.11.
• Inntekter: 262’, utgifter: 244’, finanskostnader: kr. 29, underskudd kr. 10’. På kundereskontro: 30’, på leverandørreskontro: kr. 4’, på bankkonti kr. 310’.

09/11 Nytt fra gruppene.
Fotball v/MBS.
• Rett før sesongen er i gang.
• Alle styreverv på plass, Stian Stiansen ny nestleder.
• Salg av toalettpapir ga overskudd på kr. 40’.
• KIWI blir en stor sponsor i fotballgruppa.
• Salg av reklameskilt med treårige avtaler gir gode inntekter.
Turn v/TRJ.
• Begge instruktørene har sagt opp. Vanskelig å få tak i nye grunnet høyt prisnivå.
Ski v/OD.
• Skisesongen er over for Gjerpens håndfull aktive.
• Telemark/Vestfold skikrets avholder ting i vår. Der vil det bli fremmet forslag om lavere kontingent for små klubber.
Eldrelaget v/RA.
Volleyball v/AH.
• Siste innspurt i gang på sandvolleyanlegget. Titan starter montering over påske. Ferdigstilt til 17. mai.
• Åpningsarrangement midt i juni.
Håndball v/HB-H.
• Nylig avholdt årsmøte valgte HB-H til ny leder.
• Årsregnskapet viser stort overskudd etter div. gjeldssanering.
• Nærmere bånd skal knyttes mellom senior- og junioravdelingen.
• Prioritet på kampanje for gode holdninger i trening og kamper.
• Partnerskapsavtale med Herkules.
• Ketil Arntzen ny trener på seniorlaget.
• Viktig møte med spillergruppa torsdag 14. april.
 Friidrett v/STL.
• Første trening gjennomført på grusbanen. Gir en fin overgang til kunststoffdekke/asfalt.

• Fast trening på mandag og torsdag.
• Spennende nyrekruttering til gruppa.

16/11 Forholdet til Gjerpen Ungdomsskole.
RJ refererte fra møtet med GUS avholdt 7. april.
• Det ble med en gang klart at GUS ikke ville diskutere økonomi på møtet. Dette må løftes til et høyere nivå.
• Likevel viktig å få en avtale på plass som sier litt om forpliktelsene GUS har ved bruk av Gjerpen stadion. Fra Gjerpen IFs side bør gruppene ta initiativ overfor skolen med tanke på rekrutteringstiltak.
• Nytt møte avtalt til 18. mai.

17/11 Hovedstyret og særidrettsgruppene.
Oppfølging av sak fra forrige hovedstyremøte. Stikkord:
• Felles sportslig utvalg for alle grupper?
• Utenomsportslige arrangementer i regi av gruppene?
• Felles aktivitetsdag i månedsskiftet august/september?

18/11 Vårdugnad på Gjerpen stadion. 
Utføres iht kart delt ut på forrige hovedstyremøte innen 10. mai. Dvs
• Fotballgruppa, friidrettsgruppa og volleyballgruppa tar de områdene som tilligger sin idrett.
• Turn- og skigruppa tar fellesarealene. Nærmere beskrivelse av dette vil komme direkte til gruppeleder fra IGK og RJ.
• Huskomiteen har befaring på huset 28. april og vil sette opp prioritert liste over arbeidsoppgaver. Gjerpen Håndball må også involveres i disse arbeidsoppgavene. (Referentens mening)

19/11 Aktuelle saker.
Utvidelse av parkeringsplass.
• Det er tilkjørt noe fyllmasse. Uklart når jobben starter.
Ledermøte i Telemark Idrettskrets 28. april.
• RJ deltar. Åpent også for andre i hovedstyret. Påmeldingsfrist 22. april.
Søknad ”Lokale aktivitetsmidler”.
• RG sender søknad innen 10. mai. Søknad fra gruppene om spesielle tiltak kan fremmes. RG må ha dette i hende innen 5. mai.
Gartner på Gjerpen stadion.
• RG er mottakelig for innspill og forslag på navn på person over 16 år. Og som er til å stole på.
17. mai.
• Gjerpen IF deltar, som vanlig, i borgertoget. Spillerne kan gjerne gå med sine spillerdrakter.
Søknad om halleie i Gjerpenhallen sesongen 2011/2012.

• Grupper som ønsker å bruke Gjerpenhallen sender sine ønsker om treningstid til RG innen 10. mai. Gjelder både treningstid og arrangementer på helg. RG sender søknad innen fristen 15. mai.

20/11 Infobrosjyre om Gjerpen IF.
RJ la fram et råutkast til brosjyre. Ingen motforestillinger til å profilere Gjerpen IF på denne måten. RJ gjør ferdig utkastet, HB-H ferdigstiller vha grafisk designer.

21/11 Aldersgrense for utleie av Gjerpenhuset.
 Hovedstyret fattet flg. vedtak:
• 18-årsfester opphører etter at de avtalte arrangementene er gjennomført. ( 16. og 30. april, 12. august)
• RG vurderer forespørsler om utleie og kan si nei til arrangement som ligger i ”gråsonen”. (Viktig å ta vare på huset)

22/11 Eventuelt.
 Tilbud om utskifting av såpedispensere etc.
• Huskomiteen vurderer behov.
Spar Jentebølgen 30. mai.
• Gjerpen Håndball er lokal arrangør. Trenger løypevakter.
Møte i stikomiteen.
• RJ informerte fra møtet 11. april.
Møtet hevet kl. 21.15.
Ragnar, referent.

Legg igjen en kommentar